Disclaimer

Op de inhoud en vormgeving van deze site, de daarin opgenomen gegevens en informatie (ook foto materiaal), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Sintec BV, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Sintec BV te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Sintec BV geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. Sintec BV sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Sintec BV zal haar rechten, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Sintec BV website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Copyright© 2003 Sintec BV
Sintec BV is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die op deze Internetpagina's vermeld staat. Er zijn aan deze gegevens geen rechten te ontlenen. Uiteraard zijn de gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgelegd.